Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla darczyńców w Fundacji Brama 1934

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Brama 1934”, ul. Prosta 19, 42-500 Będzin, dalej w skrócie „Fundacja”.

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych osobowych: kontakt@fundacjabrama1934.pl

3) Pani/Pana dane osobowe (kontaktowe i płatnicze) przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji, w tym w celu przyjęcia i rozliczenia darowizny, w celach administracyjnych, analitycznych, statystycznych, jak również w celu archiwizowania dokumentacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa darowizny) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”,

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”,

c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”,

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody, wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Za każdym razem, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie wymagało Państwa zgody, zostaniecie o tym fakcie wyraźnie poinformowani.

6) Fundacja wykonując obowiązki statutowe w zakresie darowizny przetwarza dane osobowe m.in. na podstawie następujących aktów prawnych:

a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491, z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), 

d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.),

e) Statutu Fundacji.

7) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Fundacji oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), np. w zakresie usług prawnych, informatycznych lub księgowych.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności Fundacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164), a także aktami wykonawczymi do tej ustawy, lub do czasu odwołania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym dokumentacja księgowa i podatkowa będzie przechowywana minimum 5 lat, a pozostała dokumentacja, która może być niezbędna do ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi będzie przechowywana minimum 10 lat.

10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606 950 000.

12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, m.in. prawa o fundacjach, prawa podatkowego, a także prawa rachunkowego. W pozostałym zakresie podanie Fundacji danych osobowych jest dobrowolne.

13) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla darczyńców w Fundacji Brama 1934

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Brama 1934”, ul. Prosta 19, 42-500 Będzin, dalej w skrócie „Fundacja”.

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych osobowych: kontakt@fundacjabrama1934.pl

3) Pani/Pana dane osobowe (kontaktowe i płatnicze) przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji, w tym w celu przyjęcia i rozliczenia darowizny, w celach administracyjnych, analitycznych, statystycznych, jak również w celu archiwizowania dokumentacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa darowizny) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”,

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”,

c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”,

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody, wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Za każdym razem, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie wymagało Państwa zgody, zostaniecie o tym fakcie wyraźnie poinformowani.

6) Fundacja wykonując obowiązki statutowe w zakresie darowizny przetwarza dane osobowe m.in. na podstawie następujących aktów prawnych:

a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491, z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), 

d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.),

e) Statutu Fundacji.

7) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Fundacji oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), np. w zakresie usług prawnych, informatycznych lub księgowych.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności Fundacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164), a także aktami wykonawczymi do tej ustawy, lub do czasu odwołania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym dokumentacja księgowa i podatkowa będzie przechowywana minimum 5 lat, a pozostała dokumentacja, która może być niezbędna do ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi będzie przechowywana minimum 10 lat.

10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606 950 000.

12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, m.in. prawa o fundacjach, prawa podatkowego, a także prawa rachunkowego. W pozostałym zakresie podanie Fundacji danych osobowych jest dobrowolne.

13) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.